มทบ.33 จัด “อบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2560


กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 จัดอบรมเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 โดยมีพลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชา การมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมประสบการณ์ ที่มีประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจในเรื่องความ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นให้เยาวชนของไทยได้ยึดหลักค่านิยม 12 ประการ ที่มีมายาวนาน ตั้งแต่อดีต นำมาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการประพฤติ ปฏิบัติตน เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ รู้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ปราศจากการใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหา และมีความจงรักภักดี เทิดทูน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการน้อมนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดหนึ่ง ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคน ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต ยึดมั่น และปฏิบัติตาม หลักธรรม คำสอน และยึดถือค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ในการดำรงตนอย่างมีระเบียบวินัย เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง มีความภาคภูมิใจ และเชิดชู ความเป็นไทย สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดไป

พันเอกพิศิษฐ์ กันทะใจ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกได้มีนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ทำการอบรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความตั้งใจและให้ความสนใจเป็นอย่างดีสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ประกอบด้วย ฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ไทย, ความสมานฉันท์, การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และยาเสพติดให้โทษ, การดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อ,ศิลปะป้องกันตัว การออกำลังกาย, หน้าที่ผลเมืองที่ดีแบบมีศีลธรรม, การสร้างแรงบันดาลใจ และการอยู่สังคมอย่างมีคุณค่า, การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง, ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม., ศึกษาดูงาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จว.ช.ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานปิดโครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” ณ ห้องประชุม ร้อย มทบ.33 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีเยาวชนจากสถานศึกษาจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จำนวน 50 คน และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น