ครุศาสตร์ มร.ชม.สัมมนาพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยพัฒนาระบบกลไกแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน เสนอวิธีการพัฒนา 9 วิถี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่นำมาใช้ครบทั้ง 9 วิถี วิถี 1. ชุมชนการเรียนรู้ : PLC, วิถี 2 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน : L.S, วิถี 3 กลุ่มศึกษา WFSG, วิถี 4 การจัด การความรู้ : KM, วิถี 5 ชุมชนแห่งการปฏิบัติ COP, วิถี 6 ระบบพี่เลี้ยง Mentoring, วิถี 7 การชี้แนะCoachikg , วิถี 8 การพัฒนาชุดความสามารถ Mimdes, วิถี 9 จิตตปัญญา

การประชุมสัมมนาการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการโดยโรงเรียนต้นแบบ 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร, โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) และโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร), การประชุมกลุ่มย่อยวางแผนการดำเนินงานระยะต่อไปและเตรียมรายงานผล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ : วิทยากร อ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, อ.ดร.สนิท หาจัตุรัส, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร : วิทยากร รศ.ดร.สมเด็จ อุทธโยธา, อ.ดร.ชวลิต ขอดศิริ, โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชมคมสร้างสรรค์) วิทยากร” อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม, อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย,โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎรนฺวิทยาคาร) วิทยากร : อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร

และ การนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะต่อไป โรงเรียนต้นแบบ 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร,โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) และโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร), การปฏิบัติหลอมแผนย่อยเป็นแผนปฏิบัติการของโครงการ และการอภิปรายแนวทางการติดตามนิเทศและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและการพัฒนาเครื่องมือร่วมกับวิทยากร รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น