ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ทา (ศพก.) พบปะหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจนโยบายรัฐฯร่วมกัน โอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ทา (ศพก.) ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น