พะเยาชวนลงะเบียน ผู้มีรายได้น้อย


รองพ่อเมืองพะเยา เชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อรับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบการรายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 รวมทั้งโครงการลงทะเบียนฯปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-payment เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งในปีนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีความประสงค์จะลงทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยลงทะเบียนที่ใดที่หนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
จากนั้นผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิที่เวปไซด์ www.epayment.go.th รวมทั้งที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 และผู้มีรายได้น้อยใช้บัตรสวัสดิการที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล สำหรับ ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โทร. 054-449564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น