รับมอบเงิน สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงิน 109,651 บาท รายได้จากการจัดงานกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2559 สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากผู้แทนโครงงานมหิดล 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ณ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น