นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ นักศึกษา มทร.ล้านนา

คณะศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ARTTHESIS EXHIBITION 2017 ของนักศึกษา โดยมี รศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดี ด้านบริหาร คณะศิลปะกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดี ด้านบริหาร คณะศิลปะกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เปิดเผยว่า การจัดแสดงศิลปะนิพนธ์เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือมีความสามารถด้านวิชาการและความสามารถในในการทำงานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนซึ่งจะช่วยพัฒนางานในด้านต่างๆมากขึ้นในอนาคต ต้องขอชื่นชมนักศึกษาที่จัดการแสดงผลงานในโครงการนี้ ที่มีความตั้งใจในการผลิตงาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดงานในครั้งนี้

นายทินกร แก้วบาง ประธานรุ่นนักศึกษา ปี 2556 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า หลักสูตรศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะไทย และสื่อศิลปะเป็นหลักสูตร 4 ปี ของสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณค่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปะนิพนธ์ จะต้องปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าวิจัยแนวคิดของการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวิชาเอก นำเสนอเป็นการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ พร้อมเอกสารค้นคว้าวิจัยแนวคิดของการสร้างสรรค์เสนอต่อสาธารณชน เพื่อแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างมีกระบวนการ มีประสิทธิภาพผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปบัณฑิต

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน มีผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 200 ชิ้น มีนักศึกษาจำนวน 90 คน ทั้งนี้เพื่อ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคมและพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่พึ่งพาตนเองได้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ที่มีรูปแบบหลากหลายออกสู่สาธารณชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น