ร.ร.ดาราวิทยาลัย พิธีอำลาผู้บริหาร และครูเกษียณอายุการทำงาน

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาผู้บริหาร และครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ธนิต โอศิริไพบูลย์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรธรรมประทีปเป็นผู้เทศนา และมีผป.ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ ให้ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุสิ้นปีการศึกษานี้ ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้อำนวยการและครูเกษียณอายุงาน หลังจากนั้นมีพิธีมอบเข็มทองคำฝังเพชรให้แก่ ครูที่ทำงานในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครบ 25 ปี โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกให้แก่ ครูที่ลาออก ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น