นศ.มร.ชม จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2017 ART EDUCATION 56

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จัดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ นิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION 2017 ART EDUCATION 56 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ชั้น 3 ลานโปรโมชั่น อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นิทรรศการ ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2017 ART EDUCATION 56 ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษา ซึ่งได้แสดงศักยภาพและแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ ตามที่ตนเองได้เล่าเรียนมา เป็นประสบการอันมีค่ายิ่งต่อต่อการเป็นบุคคลากรที่มีค่าของสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง สมกับเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมทั้งการเป็นแม่พิมพ์ของชาติในฐานะครูศิลปะ งานนิทรรศการในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถของนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคต ซึ่งเป็นลูกหลานของเรา และขอให้การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สมตามเจตนารมณ์ของผู้จัดและขอให้นักศึกษาที่แสดงงานครั้งนี้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นายอัครวิน สุวรรณวัตน์ ประธานโครงการนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษาปริญญาตรี 5 ปี สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเงื่อนไขของหลักสูตร ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสอนและจบการศึกษาจะต้องจัดโครงการศิลปะนิพนธ์และจัดแสดงต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการประเมินขั้นสุดท้ายก่อนออกฝึกสอน ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เสนอหัวข้อศึกษาวิเคราะห์สงเคราะห์ข้อมูล กำหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

โดยมีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุมโครงการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โครงการศิลปศึกษานิพนธ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญแสดงความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตสาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ผลงานโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ที่จัดแสดงในครั้งนี้ ร่วมแสดงผลงานทั้งสิ้นจำนวน 42 คน มีผลงานการสร้างสรรค์ทั้งหมด 80 ผลงาน โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง และอาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปศึกษานิพนธ์และควบคุมการจัดนิทรรศการครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น