ประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา จัด อบรม CHE QA Online System

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและทีมงามเทคนิคระบบฐานข้อมูลฯ (CHE QA Online System) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งนำระบบ CHE QA Test มาให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

จากนั้นเป็นการอบรมเรื่องแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบการประกันคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ข้อสังเกตในการประเมินครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการตอบข้อซักถาม-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล โดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา และทีมงานเป็นผู้บรรยาย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ฯ มีคณาจารย์และบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ จาก 5 เขตพื้นที่ (เชียงราย, ลำปาง, น่าน, ตาก, พิษณุโลก) เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น