สพป.ชม. เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมี นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันที่ผ่านมา

นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อใช้ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง ประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ให้นักเรียนยากจนในภาคเรียนที่ 1/2560 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจนระดับชั้น ป.1 – ม.2 ในระบบDMC ทุกคน ตามแบบ นร.01 และนร.02 โดยใช้เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน และเกณฑ์สถานะครัวเรือน

ซึ่งแต่เดิม สพฐ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนเดิมใช้เกณฑ์ นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะแบบถัวจ่ายเป็นค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและสามารถศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเป็นการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย แต่กระนั้นการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนยังมีข้อจำกัดด้านสารสนเทศ ที่สามารถใช้คัดกรองนักเรียนยากจนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับเกณฑ์ความช่วยเหลือ คนยากจนของหน่วยงานอื่น การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็น ส่งผลให้การช่วยเหลือไม่ครบถ้วนทุกคนที่ยากจนจริง

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการให้แก่ครูฯ ในวันนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งมีครูที่ได้รับมอบหมายจากทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 110 คน มีทีมวิทยากรจากครูทีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 ท่าน มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯครั้งนี้

นายเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับครูทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนต้องนำไปปฏิบัติจะทำให้หน่วยงานได้ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนยากจนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาสในสังกัด และเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

หลังจากผ่านการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณครูผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานได้ และขอขอบคุณคณะครูตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น