จ.ลำพูน จัดงาน”วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” ประจำปี 2560

สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ , ให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า , บริการ และให้คำปรึกษาแก่ ประชาชนที่มาแจ้งเรื่องร้องทุกข์ จากความเดือดร้อนในการซื้อสินค้า และบริการ

วันนี้ 20 เมษายน 2560 สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.ลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560 ที่ลานหน้า ทต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน เคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-องค์กรเอกชน มาให้บริการด้านต่าง ๆ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน , นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดฯ และหน.ส่วนราชการ ได้มอบของที่ระลึกและแผ่นพับเสริมความรู้ให้แก่ประ ชาชนผู้ร่วมงาน

ซึ่งการจัดงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างฉลาดและรอบคอบ ,เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภครู้จัก บริโภคอย่างพอเพียงและปลอดภัย , เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคและเยาวชนคนรุ่นใหม่ , รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ให้ประชาชนอิสระในการเลือกซื้อสินค้า ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย และประชาสัมพันธ์วันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน นี้ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การรักษาสิทธิผู้บริโภค ภายในงานได้รับความสนใจจาก ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น