พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญพิธีหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน และร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีคับคั่ง ณ บริเวณลานสักด้านซ้ายของศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับจังหวัดใกล้เคียงและรองรับการขยายงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสำนักงานและบริหาร อาคารบ้านพักรับรอง อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารศูนย์บริการวิชาการทางการแพทย์ที่จะเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างในปี 2560

ในการส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารหอธรรมพร้อมกับได้ตกแต่งอาคารบางส่วนไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แต่ยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ อาคารหอธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้เห็นชอบที่จะสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูนโดยกำหนดแนวการจัดสร้างพระพุทธรูปให้มีพระพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนา (เชียงใหม่-ลำพูน) แบบเชียงแสน (สิงห์ 1) ปางมารวิชัย มีขนาด หน้าตักกว้าง 1.26 ม. สูงจากฐานที่นั่ง 1.68 ม. มีฐานรองรับติดกับองค์พระสูงประมาณ 0.50 ม. หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ปิดทองทั้งองค์

สำหรับการตั้งชื่อพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้ถวายพระนามพระพุทธรูป ซึ่งได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้สักการะ กราบไหว้บูชาโดยทั่วกัน โดยพิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” มีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.29 น. ณ บริเวณลานสักด้านซ้ายของศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เสด็จเป็นองค์ประธานนั่งปรกแผ่เมตตาจิตในพิธีฯ ในพิธีเททอง ครั้งนี้นอกจากวัตถุมงคล จากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศแล้ว ร.ท.หญิง ขนิษฐา เกิดเทศ นศ.เก่า มช. รหัส 11 ยังได้นำเอาดิน/วัตถุมงคล จากสังเวชนียสถาน 24 แห่ง ของอินเดีย มาร่วมในพิธีเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ ด้วย

ติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3045 www.facebook.com/cmupco หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน โทร. 0-5394-3177 www.facebook.com/hariphunchaicmu

ร่วมแสดงความคิดเห็น