กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “การส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้”

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “การส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้” โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวการต้อนรับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอบอุ่น

ปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน และกระบวนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของเยาวชน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้ และการบริหารจัดการไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการทำงานของเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ถูกปล่อยปละละเลย หากไม่มีแนวทางความร่วมมือในการดูแลรักษาที่ชัดเจน อาจส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของฝืนป่า ผืนนํ้า และทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคน” ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่ง คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานกลุ่มและลงมือปฏิบัติจริง การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นผู้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าโดยการสนับสนุนให้เยาวชนผู้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น