เกษตร 360 องศา…เกษตรแปลงใหญ่

ในอดีต …!!! ทั้งยางฯ ทั้งวัว และพืชเศรษฐกิจหลายๆ ประเภท….คงรับรู้กันดีว่า….เกิดอะไรขึ้น

วันนี้การที่รัฐฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวนโยบายจัดทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่ ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์หลายๆพื้นที่เริ่มประสบผลสำเร็จยิ่งสามัคคี ร่วมมือกัน คิด แล้วลงมือ ทำความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม ไม่ใช่ปั้นโปรเจคท์ สร้างความหวัง ..ลมๆแล้งๆแนวทางที่ส่งเสริมผลักดันกันขณะนี้ จะช่วยลดทุน ค้าขายคล่อง มองอนาคตชัดเจน สามารถจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรจนถึงการตลาด ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ ลุยภารกิจโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการปรับฐานข้อมูล การผลิต การตลาด สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัด โดยเน้นไปที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต ผลิตสินค้าคุณภาพได้ในต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง !!

ดิ๊ก ชาวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น