ตรวจรับรองฟาร์มโคนม

คณะกรรมการตรวจรับรองฟาร์มโคนม ตามเกณฑ์มาตรฐาน “นมคุณภาพสูงล้านนา” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เข้าดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มโคนม ที่ผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา ณ ฟาร์มโคนมของสมาชิก บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ศูนย์แม่ทา) อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น