ชูโครงการ ฟาร์มโคเนื้อ สร้างอาชีพ

ก.เกษตรฯเตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 หวังสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร เผยจำนวนโคเนื้อของประเทศลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ไม่สามารถขยายการผลิตได้ทันกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น หวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนโคเนื้อของประเทศลดลงเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถขยายการผลิตได้ทันกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการผลิตโคเนื้อต้นน้ำ (เลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก) ที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูง เนื่องจากแม่พันธุ์มีราคาแพงและระยะเวลาคืนทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำให้โคเนื้อมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดให้การเพิ่มจำนวนแม่โคเนื้อเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการ “ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ” เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการนำร่องไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท เกษตรกร 400 ราย และจะดำเนินโครงการขยายผลต่อเนื่องในระยะที่ 2 จำนวน 900 ล้านบาท เกษตรกร 3,600 ราย

ด้าน นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร มีเป้าหมายสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร3,600 ราย และเพิ่มแม่โคเนื้อ 18,000 ตัว ซึ่งคาดว่าภายใน 8 ปี จะสามารถเพิ่มปริมาณแม่โคเนื้อได้ตามความต้องของประเทศที่ขาดแคลนประมาณ 200,000 ตัว โดยจะดำเนินการ คือ 1) ให้กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกร เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (แม่โคเนื้อรายละ 5 ตัว โรงเรือน/อาหารสัตว์) โดยผ่านองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรเป็นสมาชิก 2) การจัดหาแม่โคในประเทศ จัดหาแม่โคสาวตั้งท้องก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอจึงจัดหาแม่โคสาวสุขภาพดีเป็นลำดับต่อไป (มีระบบประกันความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โค) โดยเกษตรกรร่วมกับสหกรณ์เลือกซื้อตามความพึงพอใจและ 3) กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากมูลโคอย่างครบวงจรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงที่ยังไม่ได้ผลผลิต

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติว่า ทั้งนี้ มีงบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 960.918 ล้านบาท (ระยะเวลา 7 ปี) ประกอบด้วย 1) เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 907.458 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต 900 ล้านบาท (แม่โคเนื้อ โรงเรือน/อาหารสัตว์) และเงินจ่ายขาดสำหรับติดตามงาน 7.458 ล้านบาท 2) งบปกติกรมปศุสัตว์ 53.46 ล้านบาท (ผสมเทียม ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วัคซีน เวชภัณฑ์) จากผลการดำเนินงานจะทำให้มีปริมาณโคเนื้อพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14,400 ตัว/ปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 120,000 บาท/ราย/ปี สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนโคเนื้อแม่พันธุ์ที่จะผลิตลูกโคเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อของประเทศ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนลดภาระเรื่องเงินลงทุนและการจ่ายค่าดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่โคเนื้อยังไม่ให้ผลผลิต และมีรายได้สม่ำเสมอจากการใช้ประโยชน์จากมูลโค และปรับระบบการเลี้ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร ซึ่งหลังจากที่มติ ครม.อนุมัติจัดสรรเงินกู้ให้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ขณะนี้กรมปศุสัตว์เตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้แจกคู่มือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น