ศูนย์เรียนรู้สับปะรดลำปาง พร้อม! ขยายผลสู่เกษตรกร ยุคไทยแลนด์ 4.0

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ศพก. หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) ที่ลำปาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดเพราะที่ ศพก. แห่งนี้ มีฐานการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและการตลาด ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือไทยแลนด์ 4.0 และเกษตรกรสามารถนำไปประยุกติใช้ในพื้นที่ได้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ

นายกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ผู้ปลูกสับปะรด เจ้าของแปลงเรียนรู้ได้เล่าถึงความเป็นมาว่าตนเองเป็นเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด แต่มักประสบปัญหาและความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตที่ตกตํ่า เนื่องจากผลผลิตสับปะรดจะออกสู่ตลาดพร้อมกัน เมื่อผลผลิตมากราคาย่อมตกตํ่าเป็นธรรมดาและผลผลิตสับปะรดจะเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้แค่ปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่ต่อเนื่องและมั่นคง จึงได้จัดระบบการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ขบวนการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตลาด โดยนำเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลคุณภาพผลผลิต

พร้อมกันนี้ นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน ศพก.แห่งนี้ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตสับปะรดนอกฤดู สามารถเก็บเกี่ยวจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อขยายผลสู่เพื่อนๆ เกษตรกร

ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสับปะรดยุคใหม่ ที่ ศพก. หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) บ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เกษตรกรและผู้ที่สนใจเชิญร่วมงานดังกล่าวได้ เพื่อชมการสาธิต นิทรรศการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการพัฒนาสับปะรดสู่ไทยแลนด์ 4.0

กุณฑล เทพจิตรา / ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น