เปิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และอีกหลายภาคส่วน ทำการเปิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงรายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยวัยที่สาม บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2560 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมการแสดงรำและฟ้อนสาวไหมประกอบเพลงของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อย่างสวยงาม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่าสำหรับสืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามอำนาจหน้าที่ผู้บริหารเทศบาลฯ จึงได้มีนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ ศักยภาพ คุณภาพชีวิตของผู้อายุผู้พิการในทุกๆด้าน ให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์สูงสุด เกิดความรู้สึกมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตามแนวทางสานพลังประชารัฐที่จะพัฒนาประเทศไทย 4.0 สำหรับมหาวิทยาลัยวัยที่สามแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบองค์รวม อาทิ การเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนแผนที่ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ การเรียนทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และที่สำคัญคือการเรียนรู้แบบไอทีด้วยห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร โดยการเรียนการสอนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนครูผู้สอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น