งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ, ให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า, บริการ และให้คำปรึกษาแก่ ประชาชนที่มาแจ้งเรื่องร้องทุกข์ จากความเดือดร้อนในการซื้อสินค้า และบริการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ก็ได้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี 2560 ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ในจังหวัดลำพูน ก็ได้มาให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน

โดยว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน, นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบของที่ระลึกและแผ่นพับเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน ซึ่งการจัดงาน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างฉลาดและรอบคอบ ,เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภครู้จัก บริโภคอย่างพอเพียงและปลอดภัย, เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคและเยาวชนคนรุ่นใหม่, รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ให้ประชาชนอิสระในการเลือกซื้อสินค้า ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหาย และประชาสัมพันธ์วันคุ้มครองผู้บริโภค 30 เมษายน ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน ทุกภาคส่วน ในการรณรงค์การรักษาสิทธิผู้บริโภค ภายในงานได้รับความสนใจจาก ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น