จัดงานมอบทุนช่วยเหลือ บุตรเจ้าหน้าที่เทศบาลนครฯ

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว รายละเอียดวัตถุประสงค์ การจัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่พนักงานชั้นผู้น้อย เทศบาลนครนครเชียงใหม่ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต มีข้อความ บุคคลเหล่านี้คือพนักงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมีหน้าที่บริการประชาชนตามคำร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในรูปแบบใดพวกเขาเต็มใจที่จะทำซึ่งได้แก่ งานสะอาด งานซ่อมบำรุงทางและสะพาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานจราจร งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานช่างสุขาภิบาล งานสวนสาธารณะ ฯลฯ

ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของตัวเองได้เลย เขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง นํ้าท่วม อัคคีภัย ฝนตก แดดออก สภาพอากาศหนาว ร้อน ต้องปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเราท่านทราบดีว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ทุกๆ ปีทางผม รองฯ ชาตรี เชื้อมโนชาญ และ ท่านประธานสภาฯ จะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท แก่บุตรหลาน พนักงานเหล่านี้เป็นประจำ ซึ่งปีนี้จะมอบในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จึงขอเชิญชวนท่านที่เคยได้รับบริการจากคนเหล่านี้หรือมีจิตอันเป็นกุศลที่อยากจะมอบทุนดังกล่าวนี้แสดงความจำนงค์ โดยที่ท่านกรุณานำไปมอบด้วยตัวเองหรือส่งผู้แทนไปมอบตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวได้ครับ

รายชื่อผู้แจ้งความจำนงค์ ที่จะมอบทุนแก่บุตรหลานพนักงานระดับปฏิบัติการของเทศบาลนครเชียงใหม่เบื้องต้น ดังนี้
1. บริษัท รินคำ จำกัด 10 ทุน
2. มูลนิธิ อนุสารสุนทร 10 ทุน
3. บริษัท สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จำกัด 10 ทุน
4. มูลนิธิ วัดล่ามช้าง 5 ทุน
5. คณะกรรมการมูลนิธิวัดล่ามช้าง 1 ทุน
6. คุณ นํ้าฝน รสจรรยา ประธานชุมชนล่ามช้าง 1 ทุน
7. สำนักข่าวเห็ดลมนิวส์ 2 ทุน
8. วัดป่าแพ่ง 5 ทุน
9. มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง 5 ทุน
10. คุณสมภพ พวงเพชร 2 ทุน
11. สท.สุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ 2 ทุน
12. สท.พรผกา ตาระกา 2 ทุน
13. นิตยสารไฟน์เดย์ 3 ทุน
14. ชุมชนข่วงสิงห์ 2 ทุน
15. คลีนิคหมอยิ้มเชียงใหม่ 5 ทุน
16. ปลัดสรวมไชย มีสมศักดิ์ 5 ทุน
17. สท.ราชิน ตันตรานนท์ 2 ทุน
18. รองปลัด ธัชพล อภิรติมัย 3 ทุน
19. คุณ อรัญญา สุขสภา 1 ทุน
20. ผอ.พิรุณ กิ่งสุวรรณพงค์ ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ 2 ทุน
21. อู่เทคนิคกลการ 5 ทุน
22. เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ 1 ทุน
23. สุพรรณิการ์ แซ่ลิ้ม 1 ทุน
24. ร้านแว่นแก้วกฤติยา 3 ทุน
25. ร้านบานเพลงพิมพ์แพร 2 ทุน
26. คุณบัณฑิต เดชฤาษี 2 ทุน
27. คุณดาริกา เตชะวัง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักงานการศึกษา 2 ทุน
28. ร้านท่าช้าง 10 ทุน
29. ร้านอรรณพการค้า ชั้นสองตลาดวโรรส 5 ทุน
30. ผศ.อนุชาติ ทนันไชย 2 ทุน
31. พจนา ศรีศิลปินันท์ รอง ปธ.สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ทุน
32. คุณประไพ อมรศักดิ์ 1 ทุน
33. ธนะเดช แก้วประพันธ์ 10 ทุน
34. สุทัศน์ ศรีล้อม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 2 ทุน
35. สุภาพร แสนสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 2 ทุน
36. ศาลเจ้ากวนอูบูเบี่ย 3 ทุน
37. สุพิศ นัตนกุล 2 ทุน
38. สท.อรรคเดช อุดมศิริธำรงค์ 2 ทุน
39. ชัชชัย สิริวัฒนารังสี 2 ทุน
40. ทัศนัย บูรณุปกรณ์ 5 ทุน
41 รุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล 2 ทุน
42. ร้านมัชฌิมาผ้าไทย 3 ทุน
43. วัดแสนฝาง 5 ทุน
44 แม่คำใส วงค์ธาดา 2 ทุน
45. วัดเชียงยืน 3 ทุน
46. ร้านวัฒนาพรโอสถ ช้างม่อย 6 ทุน
47. สท.ดุสิต บูรณพิมพ์ 1 ทุน
48. เจนกิจ ชัยพรหม 1 ทุน
49. สวัสดิ์ เจริญสุข ประธานมูลนิธิส่งเสริมเถ่ากง 5 ทุน
50. สจ.พจนารถ ศรียารัณย์ 5 ทุน
51. ร้านอาหารคำดารา 2 ทุน

หากท่านใดหรือองค์กรใดมีความประสงค์จะร่วมมอบทุนกรุณาแจ้งความจำนงค์ของท่านที่ ผม รองฯชาตรี เชื้อมโนชาญ 081-6811118 และ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 081-8822729 ได้ครับ โดยที่ท่านกรุณานำทุนไปมอบด้วยตัวเองในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น