ทม.แม่เหียะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อตั้งเทศบาล การรับฟังพระธรรมเทศนาจาก ท่านพระครูอาภัส รัตนธาดา เจ้าอาวาสวัดต้นปิน เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ ในเรื่องความรักและความสามัคคี การอ่านสารจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย การบรรยายพิเศษจาก นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่องบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อรองรับการบริการประชาชน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น