กาวิละฯ สนามสอบครูผู้ช่วย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ผ่านมา นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานคณะกรรมการกลางสนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รองประธานคณะกรรมการกลาง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ/สนับสนุน คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ

นายเจดีย์ เดชพันธ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบเพื่อจะได้ดำเนินการวินิจฉัยต่อไป

สำหรับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 ห้อง โดยมีผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 704 คน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 จำนวน 18 วิชาเอก ประกอบด้วย 1.วิชาเอกเอกประถมศึกษา 2.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3.วิชาเอกพลศึกษา 4.วิชาเอกเอกนาฏศิลป์ 5.วิชาเอกเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 6.เอกคอมพิวเตอร์ 7. เอกวิทยาศาสตร์ 8.วิชาเอกภาษาไทย 9.วิชาเอกดนตรีสากล 10.วิชาเอกศิลปศึกษา 11.วิชาเอกภาษาอังกฤษ 12.วิชา .เอกสังคมศึกษา 13.วิชาเอกเกษตร 14.วิชาเอกฟิสิกส์ 15.วิชาเอกดนตรีไทย 16. วิชาเอกภาษาจีน 17.วิชาเอกอุตสาหกรรม 18.วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1. สอบที่สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 4.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 6.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 7.โรงเรียนสันกำแพง 8.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 9.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 22 เมษายน 2560 สอบภาค ก. เวลา 09.00 – 10.00 น. ความรอบรู้ เวลา 11-00 -12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30 – 14.30 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 23 เมษายน 2560 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 13.30 – 15.00 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก วันที่ 24 เมษายน 2560 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น