เชียงใหม่ถกแนวทาง สร้างความเข้มแข็ง ศ.ก

เชียงใหม่ตั้งโต๊ะถกประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณกว่า 4,200,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายลงทุน 2,900,000,000 บาท อาทิ โครงการยกระดับการค้าการลงทุน การค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา หรือโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เน้นโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ โครงการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ปัญหาน้ำเสีย และโครงการพัฒนาเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ซึ่งหน่วยงานต่างๆกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการอยู่เป็นระยะๆ และให้รวบรวมรายงานผลต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!