สระเกล้าดำหัวเมืองแม่เหียะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อคํ่าวันที่ 23 เม.ย.2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมทีมงานบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนและเครือข่ายภาคีเมืองแม่เหียะจัดพิธีสระเกล้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 475 คน เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมืองโดยจัดขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัว นํ้าขมิ้น ส้มป่อย หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นเทียน ต้นดอก ตามแบบฉบับของประเพณีโบราณล้านนาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรดนํ้าดำหัวได้มีการแสดงธรรมบรรยายจาก ดร.พระมหาสกุล มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างไรยามสูงวัยให้มีความสุข”พร้อมกับการแสดงฟ้อนดำหัวปีใหม่ ชุดฟ้อนแม่เหียะเมืองงาม ดอกแม่ระมิงค์ ของกลุ่มรำวงย้อนยุคเมืองแม่เหียะจำนวน 81 คน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงานอย่างยิ่ง

จากนั้นกลุ่มเครือข่ายชุมชนและฝ่ายสภาเมืองแม่เหียะ ได้ร่วมกันรดนํ้าขอพรจาก นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี นายพิรุณ พลฤทธิ์ กำนันตำบลแม่เหียะ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โดย นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้ทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมตามจารีตประเพณีของล้านนา จะเห็นว่าของที่นำมาดำหัวผู้สูงอายุจะมีครบ ทั้งหมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน ซึ่งล้วนแต่มาจากฝีมือของคนในชุมชนทั้งสิ้น

นอกจากจะมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณี ยังได้ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ปรองดองเกิดขึ้นในชุมชุน เพราะแต่ละงานที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนชุมชนทั้งสิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น