เดินแผนผลิต & ตลาดข้าวไทยครบวงจร

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย ครม. ไฟเขียว โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 รวม 3 โครงการ ในระยะเวลา 5 ปี เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 25,871 ล้านบาท หนุนยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีมีตลาดรองรับ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 รวม 3 โครงการ โดยเป็นโครงการระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,871 ล้านบาท โดยในปี 2560 จะมีการใช้งบกลาง 1,087 ล้านบาท เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 20.68 ล้านไร่ เกษตรกร 1,630,670 ราย ทั้งนี้ ใน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ 21 จังหวัด ซึ่งเป็นเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์)ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิราคาถูกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 60,000 ครัวเรือน รวมเมล็ดพันธุ์ข้าว 4,500,000 กิโลกรัม อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่เดือน มี.ค.- ต.ค.60) วงเงินรวม 57 ล้านบาท

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่ 2 เป็นโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560-2564 โดยต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันเพื่อการผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถลดต้นทุน โดยมีเป้าหมาย 18,800 กลุ่ม พื้นที่ 19.375 ล้านไร่ ใช้งบประมาณ 16,117.62 ล้านบาท โดยมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตรวจรับรองตรวจคุณภาพ GAP แบบกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยการจัดจ้างผู้จัดการแปลงมืออาชีพเพื่อบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลผลิตข้าว โดยให้มีการจัดทำแผนการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการการซื้อข้าว มีการจัดเวทีเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาดข้าว ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายๆ ส่วน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

ส่วนโครงการที่ 3 เป็นโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 โดยตั้งเป้าหมายให้มีการจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี โดย สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นนาอินทรีย์ได้ โดยมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกร เพื่อชดเชยปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากการทำนาอินทรีย์ในช่วงแรก และให้เงินสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 และ 3 จนได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,696 ล้านบาท ประกอบด้วย งบอุดหนุนให้เกษตรกร รายละไม่เกิน 15 ไร่ ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 9,000 ล้านบาท และงบดำเนินการ วงเงิน 697 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น