แพร่มอบโล่คนต้นแบบ ถือคุณธรรม 9 ประการ

จังหวัดแพร่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการตามรอยธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ไดจัดทำโครงการตามรอยธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสคุณธรรม 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามพระราชดำรัส 9 ประการ

โดยจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามเกณฑ์การพิจารณาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในส่วนของจังหวัดแพร่มีผู้เสนอแบบผลงานจำนวน 11 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 7 คนประกอบด้วย คุณธรรมด้านเสริมสร้างคนดี คือพระครูภาวนาเจติยานุกิจ คุณธรรมด้านรู้รักสามัคคี คือ นายไพรัช ทีฆาวงศ์ คุณธรรมด้านน้ำใจ คือ นางสาวณัฐธิดา เชียงดี คุณธรรมด้านซื่อสัตย์สุจริต คือ ว่าที่ร้อยตรี ประพัฒน์ เดชหาญ คุณธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ นางแสงเงิน ปัญญาดี คุณธรรมด้านเรียงร้อยไมตรี นายโกมล พาณิชพันธ์ คุณธรรมด้านหวังดีมีเมตตา คือ นางสาววันเพ็ญ แก้วกัน โดยผู้รับโล่ประกาศเกียรติดังกล่าว ได้รับโล่จาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 25560 ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น