มช. จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (ศูนย์ FIN)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ให้กับผู้ประกอบการทางภาคเหนือ โดยมี อาจารย์ อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

อาจารย์ อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ซึ่งโครงการนี้เราได้รับงบประมาณมาดำเนินการจากกรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเข้ามาดำเนินการนี้ โครงการนี้ได้ดำเนินโครงการทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งตามสำนักงานส่งเสริมการเกษตรในแต่ละเขต 5 ภูมิภาค และในวันนี้ ภาคเหนือตอนบน เราจะเน้นที่เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ FIN เป็นผู้ดำเนินการประสานงานโดย ตรง สำหรับเขตอื่นก็จะมีหน่วยงานร่วมของทางศูนย์ FIN เข้าไปดำเนินการประสานงาน

สำหรับกิจกรรมในการดำเนินการ ใน 2 ส่วนแรกได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วก็คือเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ในเชิงภาพรวมของโครงการ และเรามีโอกาสได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการของเราทั้งหมด 85 วิสาหกิจชุมชน หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนากิจการ ซึ่งทั้ง 2 อันนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหวังว่าวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้คงได้รับแผนพัฒนากิจกรรมจากการวิเคราะห์ขณะนี้กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราจะเน้นในวันนี้กรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 6 และพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ 6 และผู้ประกอบการทางภาค เหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น