เกษตรฯเผยพอใจ ตั้งศูนย์บริการ ปชช.

กระทรวงเกษตรฯ พอใจ ผลการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์ฯ 220 จุดทั่วประเทศ และจุดจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตร 71 จุด ประชาชนเข้ารับบริการ 73,600 ราย มียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 840,000 บาท เผยยอดจำหน่ายข้าวได้สูงสุด รองลงมาเป็นพืชผลทางการเกษตร สินค้าประมง/ปศุศัตว์ และสินค้าแปรรูป/หัตถกรรม

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนที่ผ่านมา ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. บริเวณริม ถนนสายหลักสายรอง โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการ ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า โดยสรุปผลการจัดตั้งศูนย์ฯ 220 จุดทั่วประเทศ และจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 71 จุด มีประชาชนเข้ารับบริการรวม 73,607 ราย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 29,816 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,044 ราย ภาคกลาง

16,609 ราย และภาคใต้ 13,138 ราย และมียอดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวม 837,588 บาท แบ่งเป็น ข้าว 180,180 บาท พืชผลการเกษตร 175,224 บาท สินค้าประมง/ปศุสัตว์ 31,381 บาท และสินค้าแปรรูป/หัตถกรรม 450,803 บาท ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน อันเกิดจากความอ่อนล้า-อ่อนเพลียจากการเดินทาง รวมทั้งเป็นช่องทางให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ณ ศูนย์บริการฯ ดังกล่าวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น