ส่งเสริมสหกรณ์เปิดเวที ฟังความเห็นกติกาใหม่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีข้อสรุปแนวทางการดำเนินการตามมติฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลให้นายทะเบียนสหกรณ์สามารถกำหนดได้ทันทีภายใต้อำนาจปัจจุบัน ซึ่งหลักเกณฑ์หลักๆ และมีความเร่งด่วน ได้แก่ การให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก เพื่อให้สหกรณ์มีต้นทุนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและลดแรงกดดันในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน แบ่งเป็น กำหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิก และกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท


0..ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ขณะเดียวกันได้กำหนดให้สหกรณ์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้สำรองไว้ในรูปแบบสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันที ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ และยังกำหนดการลงทุนของสหกรณ์ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสัดส่วนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อไม่ให้การลงทุนของสหกรณ์มีความเสี่ยงสูง และมีการกำกับลูกหนี้รายใหญ่ โดยสหกรณ์จะให้กู้กับสหกรณ์หนึ่งได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด เพื่อไม่ให้สินเชื่อกระจุกตัวที่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งด้วย


0..สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”


ในขณะที่นายเชิดชัย พรหมแห้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีการเปิดรับสมาชิกสมทบ ได้จำกัดจำนวนสมาชิกสมทบให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้น โดยกำหนดกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบของสหกรณ์ รับได้เฉพาะบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือบุคคลในหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกเท่านั้น เพื่อป้องกันการระดมทุนจากภายนอก และยังมีการกำหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการดำเนินการและผู้จัดการต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกทราบ และให้สหกรณ์รายงานผลการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์เป็นรายเดือนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้ กรมฯสามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตภายในสหกรณ์หรือการแก้ไขปัญหาที่อาจจะล่าช้าจนส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้
ด้านนายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เชียงใหม่ กล่าวว่าหลักการสหกรณ์เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างคุณธรรม ในกิจการสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้างต้น และขอเชิญชวนผู้แทนและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้ กรมฯจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และจะนำหลักเกณฑ์มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น