ร.ร.สันกำแพง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายและความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตใหม่ของการศึกษาไทย ในยุค 4.0 พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากร ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน ประจำปีการศึกษา 2559ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันกำแพง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวว่า เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่บุคลากรต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (Student Care) ให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสันกำแพง พร้อมกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และอนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค ๔.๐ จากการกล่าวรายงาน ของท่านประธานดำเนินการ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อเตรียมผู้เข้ารับการอบรมก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน กระผมเล็งเห็นว่า เป็นการอบรมที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นอย่างมาก กระผม ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุน การจัดอบรมในครั้งนี้
วิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และวิทยากรจากบริษัทสติวเดนท์ แคร์ จำกัด มี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันกำแพง จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น