เมืองลำพูนเตรียมเปิด “ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์” ขึ้นเป็นตลาดต้องชม

พาณิชย์ลำพูน จับมือเทศบาลตำบลอุโมงค์ เตรียมเปิด “ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์” เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน เชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือวางแผนแนวการดำเนินการเปิดตลาดต้องชม ในชื่อ “ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์” ภายใต้โครงการของกระทรวงพาณิชย์ กับ นางอรวรรณ ขว้างจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ประชุมได้หารือแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาตลาดต้องชม วางรูปแบบการจัดงานตลาดต้องชม ให้มีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น และเน้นวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน มีความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ โดยจะพิจารณาคัดเลือกสินค้าชุมชน, OTOP, ลำพูนแบรนด์, GI, สินค้าเกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเบื้องต้นจะเริ่มจัดงานในช่วงเดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะจัดสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ จะดำเนินการเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยจะขอความร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บันทึกสถานที่ตลาดต้องชม “ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์” ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในจังหวัด/ประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยสถานที่จัดงานตลาดต้องชมดังกล่าว ยังมีต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่เข็มแข็ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่และสามารถส่งเสริมให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) และวิถีชีวิตในท้องถิ่น ที่สำคัญพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เป็นพื้นที่ในการผลิตลำไย สินค้าเกษตรปลอดภัย และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วย
พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ขับเคลื่อนตลาดต้องต้องชม ตามนโยบาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการเปิดตลาดต้องชม โดยพิจารณาจากตลาดที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติ ซึ่งจังหวัดลำพูนมีแผนการดำเนินการเปิดตลาดต้องชม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ดำเนินการเปิดแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 2. ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3. ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะเริ่มเปิดประมาณเดือนตุลาคม 2560 4. ตลาดหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น