เร่งขยายโอกาส ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุในอนาคต เผยปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุถึง 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของประชากรทั้งประเทศ ชี้รัฐบาลได้จัดทำมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุโดยกำหนดมาตรการยกเว้นภาษีให้แก่ภาคเอกชน ในการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทำงาน รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ผ่านมา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเรื่อง “การเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำรองรับสังคมสูงอายุเต็มขั้น และมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เข้าถึงแหล่งงานและข่าวสารได้สะดวก” ในวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27/2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 291,801 คน คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้หลายคนยังแข็งแรง มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานต่อไป ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการมีข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงานผ่าน www.doe.go.th/Elderly ซึ่งเป็นแหล่งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยสถานประกอบการสามารถประกาศงาน /ผู้สูงอายุลงทะเบียนหางาน

นางเยาวภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (Smart job Center) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และจัดให้มีเคาน์เตอร์บริการจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานและจัดเจ้าหน้าที่บริการ รวมทั้ง ได้มีการจ้างผู้สูงอายุปฏิบัติงานในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานอีกด้วย

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจสถานประกอบการระหว่างเดือนตุลาคม 2599 – มีนาคม 2560 จำนวน 345 แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการ 20 แห่ง จ้างผู้สูงอายุทำงาน จำนวน 69 คน ซึ่งส่วนใหญ่จ้างต่อเนื่องมาจากตำแหน่งเดิม นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกปี ในปีงบประมาณ 2560 ได้ฝึกอาชีพ การทำน้ำพริกตาแดง ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากการติดตามผลหลังการฝึก 3 เดือน พบว่าผู้สูงอายุมีการดำเนินการในรูปแบบกลุ่มและยังมีการประกอบเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในตอนท้ายว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ขณะเดียวกันจะมีการหดตัวของกำลังแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนเตรียมความพร้อมรับการหดตัวของกำลังแรงงานโดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ทั้งเต็มเวลา และ Part- time เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต หากต้องการข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการจะทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0- 5311-2744-6 ต่อ 25,26 นางเยาวภา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น