อบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาฯ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา2559 โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมฯ เป็นประธาน เปิดการอบรม ณ.ห้องประชุม Ed-Tech วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินและการประกันคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้นจึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

ดังนั้น สมาคมฯ จึงจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา2559 ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น