สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การใช้ภาษา R

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษา R (Data Analysis and Visualization using the R programming language)” ในวันที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2560 (รวมจำนวน 20 ชั่วโมง)

อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษา R” ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือสถิติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการระบุแนวโน้มที่สำคัญในชุดข้อมูลที่หลากหลายโดยการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้

หลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างภาพโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม R” นี้ จะสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร โดย Dr. Robert Batzinger (อาจารย์พิเศษประจำของมหาวิทยาลัยพายัพ) ซึ่งมีการสรุปเนื้อหาสำคัญของบทเรียนเป็นภาษาไทยทุกครั้ง โดยมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและอาจารย์สอนภาษาไทย คอยช่วยผู้เรียนให้เข้าใจบทเรียนพร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร. 053 851478 ต่อ 446 หรือ 451 หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/imail.payap.ac.th/data-science-with-r

ร่วมแสดงความคิดเห็น