สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรงานแสดงนิทรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรงานแสดงนิทรรศการ”งานสวนพฤกษศาสตร์”ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ อุทัย ขัติวงษ์ ผอ.โรง เรียนฯ ทูลเกล้าฯถวายรายงาน ในงานวันพืชมงคล ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น