แม่โจ้เตรียมจัดประชุม เครือข่ายพลังงานไทย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 นำเสนอผลงานจาก 15 สถาบันการศึกษา นำไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและต่อยอดความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อการพัฒนาให้พร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงานอย่างมีศักยภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2560 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายพลังงานในประเทศไทย ได้นำผลงานทางวิชาการองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านพลังงานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและความร่วมมืออันดีทางด้านวิชาการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนการเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะเป็นช่องทางการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงานอย่างมีศักยภาพอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Conference on Energy Network of Thailand) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยจะมีกิจกรรมบรรยายพิเศษทางวิชาการ การอภิปราย และการนำเสนอผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ จากทั้ง 15 สถาบัน จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษด้าน นโยบาย สถานการณ์ การสนับสนุนของภาครัฐ ด้านพลังงานของประเทศไทย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน”, “สถานการณ์อุตสาหกรรมเกษตรและพลังงานในตลาดโลก”, “Smart and Smart City Technology” และการเสวนา “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ด้านการวิจัยด้านพลังงานของประเทศไทย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น