เกษตรเชื่อมระบบทันสมัย หนุนการผลิต -รับมือภัยพิบัติ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)แจ้งว่า โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรโดยใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่ง สศก. รับผิดชอบเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสร้างสมดุลย์ในกลุ่มสินค้าเกษตร โดยสำรวจต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัดนั้น สศก. ได้มอบหมายให้ทุกพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า


โดยมีเป้าหมายศึกษา 24 จังหวัดทั่วประเทศ และ ยังได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนคเทค) พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ เกษตรกร ผู้สนใจสามารถใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th หรือค้นในกูเกิ้ลด้วยคำว่า “Agri-Map Online”ศก. ดึงเทคโนโลยี Big Data จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรแบบเรียลไทม์ ช่วยวางแผนการผลิต


นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ย้ำว่า ปัจจุบันการวางแผนการผลิตด้านการเกษตร จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่ง สศก. ได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากนั้นยังมีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการขนส่งและกระจายสินค้าเกษตร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ซี่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ สศก. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการข้อมูลการสำรองอาหารมาตั้งแต่ปี 2557 โดยใช้โระบบสารสนเทศเพื่อการสำรองอาหารการขนส่งและกระจายสินค้า หรือ Food Emergency and Logistics System โดยแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มอาหารพร้อมปรุง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่และอาหารสดแช่แข็ง (เนื้อไก่/เนื้อหมู) และ กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน เช่น น้ำดื่ม และนมพร้อมดื่ม
จุดเด่นของระบบนี้จะเชื่อมโยงการช่วยสนับสนุนกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน มีข้อมูลแหล่งสินค้าเกษตร พื้นที่เกิดเหตุ ข้อมูลประชากรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ระยะทางสำหรับการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว


..0..ตรวจเยี่ยม...
อนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1( สศก.เชียงใหม่) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในท้องที่เชียงราย และพะเยา พร้อมแนะนำข้อมูลต่างๆของสศก.เพื่อเกษตรกรด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น