สพม.34 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN (FERC) ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ม.4 -6 (ทุนต่อเนื่อง) จำนวน 31 โรงเรียน 55 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประ ธานพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน/ประชาชนทุกระดับ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ นักเรียนยากจนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ และนับเป็นโอกาสดียิ่งที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท ได้เล็งเห็นและได้ให้ความสำคัญในการศึกษาของเด็กนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

พิธีมอบทุนในครั้งนี้ ไม่อาจประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากความเมตตา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN) และ อ.ยุวรรณ ภู่จีนาพันธุ์ ที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิฯในการจัดหาทุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท และผู้มีจิตเมตตา ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียน และขอขอบคุณ ผอ.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างอบอุ่น ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ให้พิธีมอบทุนในวันนี้ประสบผลสำเร็จ ทำให้นักเรียนได้เติมเต็มในโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อวางฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น