ฟื้นฟูผู้ป่วย…

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.สวนปรุง จัดอบรม “การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้การประเมินระดับการรู้คิด และการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ, นักกิจกรรมบำบัด, ผู้ช่วยนักกายภาพ โดย มี อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นวิทยากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น