มช.พัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติ มช.จัดการสัมมนาผู้ประกอบการสู่การเป็น “Smart Logistics มืออาชีพ” ในหัวข้อ “การตลาดและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งผลไม้ข้ามแดนสู่ตลาดประเทศจีน” หวังสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ต่อยอดสู้การคัดเลือกและสร้างต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ รองรับการขนส่งพื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทาง รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุมและบริการจัดการสินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการสู่การเป็น “Smart Logistics มืออาชีพ” ในหัวข้อ “การตลาดและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งผลไม้ข้ามแดนสู่ตลาดประเทศจีน” โดยมีผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติส์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การสัมมนาผู้ประกอบการสู่การเป็น “Smart Logistics มืออาชีพ” ในหัวข้อ “การตลาดและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งผลไม้ข้ามแดนสู่ตลาดประเทศจีน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ในการรองรับการขนส่งพื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทาง ทั้งนี้ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติส์ เพื่อคัดเลือกและพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศในการรองรับการขนส่งพื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทาง และเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุมและบริการจัดการสินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศ
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ กล่าวต่อว่า โดยให้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ในการรองรับการขนส่งพื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทางจำนวน 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในการคัดเลือกและสร้างต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ 2.กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เพื่อจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุม และบริการจัดการสินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศ และ 3.กิจกรรมดำเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับความรู้ด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ โดยดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ ในระยาเวลากิจรรมทั้งสินเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสตกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่องค์กรอย่างสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!