พัฒนามาตรฐานบุคลากร ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเชิงบูรณการ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้ “โครงการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเชิงบูรณการ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) ภายใต้ “โครงการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2560” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล มีกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และชุมชนที่ดำเนินการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและสนับสนุนความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการกับภารกิจในระดับต่างๆในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกที่จะผลักดันการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของประเทศ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ไปสู่การบูรณการในการดำเนินงานที่เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นายประเสริฐ ไชยยานันตา ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านได้กล่าวว่า เพื่อสนองตอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติและประเทศและรองรับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆ อีกด้วย ตลอดจนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวแห่งชาติ 2560-2564 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการบูรณาการงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น