มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เชิญร่วมบริจาคเพื่อสร้างที่พักอาศัย

มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการรักษา ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช. กับมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ หลังพบปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยมานานแล้ว

ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน ประธานชมรมมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เปิดเผยว่า เดิมมูลนิธิฯ เป็นโรงเรียนประชาบาลวัดป่าเปอะ ที่เลิกกิจการไปแล้ว จึงเห็นว่าควรนำมาปรับปรุงเป็นสถานที่พักผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นที่จะต้องรับไว้ในการรักษาในโรงพยาบาล แต่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างกรณี ที่ต้องมารับการฉายรังสี วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลานานแรมเดือน หรือการที่รอการรักษา ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด บางรายเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความยากลำบากในเรื่องที่พัก หากได้ที่พักอาศัยจะทำให้การรักษาเป็นไปตามแผนที่แพทย์ได้วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นจัดหาที่พักและทุนทรัพย์ขึ้น โดยก่อตั้งชมรมต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เป็นต้นมา

ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ โดยเฉพาะที่รักษาผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2523 และมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 ด้วยเงินบริจาค 5 หมื่นบาท จนปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปีแล้ว หากนับตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2525 จะนับเป็นเวลา 33 ปี ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บ้านนันทราษฏร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ เลขาชมรมมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อให้ความอนุเคราะห์ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาที่มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย ส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชน และสนับสนุนในการให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลผู้สนใจ รวมทั้งซักซ้อมให้ประชาชนร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้านการบริการ ตรวจค้นหา และวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ร่วมมือกับสมาคม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่อต้าน และป้องกันมะเร็งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือในกิจการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ปัจจุบันบ้านนันทราษฏร์ ประกอบไปด้วย อาคารเกษม อุดมผล อาคารศรียุกต์ อุสสหตานนท์ อาคารธารานุสรณ์ ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ อาคารโรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์ อภิชาตรำลึก ซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยมีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนเตียงผู้ป่วยขาดแคลน

ดังนั้นมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ยากไร้ และเพื่อบำรุงกิจการของมูลนิธิ โดยติดต่อได้ที่ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ เลขานุการมูลนิธิฯ โทร.089-5522441 หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชีมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เลขที่ 556-2-0-3312-2 เงินบริจาคสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น