ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 โดยมี ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น