เสริมสร้างความรู้…ความเข้าใจการเป็นพลเมือง ภายใต้

ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการเป็นพลเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี ตามแบบของนักปกครอง แก่นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ศาลากลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น