แสดงผลงาน..ปริญญานิพนธ์ คณะศิลปกรรมฯ

รศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธาน เปิดงานนิทรรศการ การแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวความคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น