รายงานพิเศษ… ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการฯ เปิดที่แม่ริมมุ่งเน้นช่วยเหลือตนเองแบบยั่งยืน

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนครบวงจร เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนพิการให้พัฒนาตนเองในรอบด้าน ลดภาระของครอบครัวและสังคมสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขกว่า5เนื้อหาวิชาได้รับการสนับสนุนหลักสูตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเข้าช่วยเหลือ
นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนสาขาแม่ริม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมีการจำหน่ายสินค้าของคนพิการอย่างหลากหลาย การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการฯ ได้รับการเปิดเผยจาก นายประหยัด ทรงคำ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ ได้กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพฯขึ้นมานั้น เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพแบบครบวงจร พัฒนาคนพิการให้พัฒนาตนเองในรอบด้าน ดูแลเรื่องอาชีพ การสร้างรายได้ ด้านกายภาพบำบัด จะมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับคนพิการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลอด ห้องน้ำ ทั้งยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนายกระดับด้านจิตใจ ให้เห็นคุณค่าของการให้และการแบ่งปัน ให้อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ที่สำคัญยังฝึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมได้อีกด้วย
การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการอยู่ในระยะเริ่มต้น ได้มีการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการรุ่นแรง จำนวน160คน หลักสูตร600ชั่วโมง100วัน แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฏี จำนวน93ชั่วโมง และภาคปฏิบัติจริง507ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การรับรอง และมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและผู้ดูแลจาก34เทศบาลฯในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือ
เนื้อหาวิชาประกอบด้วย วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไฮโดรโปนิค การแปรรูปและการตลาด เน้นการฝึกอารมเป็นรายบุคคล มีอุปกรณ์ฝึกเฉพาะตัว ทุกขั้นตอนดูแลตั้งแต่การเตรียม การเพาะ การดูแลรายวัน การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป การตลาดและการจำหน่าย การวางแผนธุรกิจ กำไรขาดทุน เพื่อให้ผู้อบรมฯมีทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการฝึกอารมในศูนย์ฯ นอกศูนย์ฯ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ฟาร์มเกษตรกรเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมการขายในชุมชน สมาชิกทุกคนจะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายจัดตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการและครอบครัวขึ้นในทุกจังหวัดในภาคเหนือ9สมาคม มีการสร้างแบรนด์สินค้า ให้ชื่อว่า”ยิ้มสู้ สินค้าคุณภาพของคนพิการ”ผลผลิตทุกอย่างจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าเดียวกันทั้งหมดสำหรับผู้พิการฯ
ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริม ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการแห่งนี้ จะได้เป็นหลักประกันด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังขาดโอกาส ให้สามารถมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ช่วยเหลือทั้งตนเองและครอบครัวและสังคมได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.

นิราศ เวียงพิงค์…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น