พิงคนครขับเคลื่อน ยกระดับท่องเที่ยว สายหางดง-สะเมิง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง – สะเมิง เดินหน้าสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และระดมความคิดในการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอำเภอสะเมิง ให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คาดวางแผนดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อย อำเภอสะเมิงกว่า 70 คน ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง ในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยในพื้นที่อำเภอสะเมิง ซึ่งมีภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ คนในท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง – สะเมิง ในพื้นที่อำเภอสะเมิง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดจากคนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมและมองภาพของชุมชนในอนาคตตามแบบที่คนท้องถิ่นต้องการควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
จากการประชุมมีผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอำเภอสะเมิงที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักสะเมิงจากไร่สตรอเบอร์รี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสตรอเบอร์รี่ สะเมิงซึ่งในช่วงเวลานั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก แต่หลังจากนั้นในระหว่างปีกลับเงียบหายและส่งผลให้คนในท้องถิ่นต้องออกจากพื้นที่เพื่อไปทำงานที่อื่น ซึ่งในความจริงแล้วสะเมิงเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งในด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความน่าสนใจ มีการท่องเที่ยวแบบกระจาย ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงได้เข้ามาดำเนินการเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สะเมิง – หางดง รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนในด้านการพัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างอย่างยั่งยืน
ภายหลังจากการประชุมทุกฝ่ายได้แยกย้ายดำเนินงานลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสำรวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และระดมความคิดในการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอำเภอสะเมิง ให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งวางแผนดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 เพื่อเป็นโครงการนำร่องยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น