เตือนเกษตรกรระวัง รับมือศัตรูพืชระบาด

ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มีผลต่อการเกิดศัตรูพืช โรคระบาดพืชที่มักจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิต แหล่งเพาะปลูก สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรเกือบทุกฤดูกาลผลิตซึ่งในการเข้าทำลายพืชผักผลไม้ของศัตรูพืชนั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะการทำลาย เพื่อให้ง่ายต่อการป้องกันความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูก


ในการบริหารจัดการศัตรูพืชนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน่วยงานที่มีภารกิจ ดูแลรับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ฯ, ศูนย์บริหารศัตรูพืช, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพราะการจัดการ ป้องกัน ควบคุมศัตรูพืชนั้น อาจไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี แต่อาจมีวิธีการมากมายทั้ง การเลื่อนเวลาเพาะปลูก การใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งล่าสุดมีการใช้แตนเบียนเข้ามาควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว


0..การใช้แมลงกำจัดหนอนพืช

0..วิธีการห่อผลผลิตก็ป้องกันศัตรูพืชได้
ทั้งนี้การผลิตแตนเบียน การผลิตหนอนบางประเภท ,การเลี้ยงผึ้ง อาจมีส่วนช่วยในการควบคุจัดการศัตรูพืช รวมถึงช่วยสรน้างเสริมรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหา ศัตรูพืช ต้องศึกษา และเรียนรู้ ขอคำแนะนำเจ้าหน้าที่ ในการ ใช้วิธีปล่อยแตนเบียนเป็นตัวกำจัดศัตรูพืช อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะตัดสินใจ ใช้สารเคมี เพื่อไม่ให้มีสารตกค้างกระทบต่อผู้บริโภค
ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงสื่อฯว่ามาตรการ ดูแล ช่วยเหลือ เกษตรกร ที่อาจได้รับภัยพิบยัติ ความเสียหาย ในพื้นที่เพาะปลูก ทั้งจากศัตรูพืช และภัยพิบัติต่างๆนั้น ล่าสุด มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เบี้ยประกันยนาข้าวใหม่ เพื่อช่วยให้ชาวนาได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 100 บาท เหลือไร่ละ 90 บาท และเพิ่มความคุ้มครองช่วยเหลือชาวนาจากไร่ละ 1,111 บาท เป็น 1,260 บาทแล้วในขณะนี้ โดยยังคงเป้าหมายรับประกันภัยพื้นที่นาขั้นต่ำไว้ 25 ล้านไร่ทั่วประเทศ
ในขณะที่ศูนย์ บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าทางศูนย์ฯได้เปิดโครงการ อบรม ถ่ายทอดความรู้ ในการจัดการ กำจัด ควบคุม ป้องกันศัตรูพืช ให้เกษตตกร รวมถึง นักศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น ส่วนหนึ่งในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อ ไม่ให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อน จากศัตรูพืช หรือมีต้นทุนผลิต ในการซื้่อสารเคมีมากำจัดศัตรูพืช


0..ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ อบรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการศัตรูพืชสู่ชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น