รพ.สต.บ้านขอนตาลเปิดโรงเรียนนวัตกรรม/อสม.ส่งเสริมสุขภาพชาวบ้าน

รพ.สต.บ้านขอนตาลเปิดโรงเรียนนวัตกรรม/อสม.ส่งเสริมสุขภาพชาวบ้าน…

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานเปิดโรงเรียนนวัตรกรรมและโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล (รพ.สต.)ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางประภัสสร ปันดวง ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านขอนตาลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดโรงเรียน อสม.ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างกระแสสุขภาพ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ ทั้งนี้การดำเนินงานโรงเรียน อสม.ของบ้าน รพ.สต.บ้านขอนตาลดำเนินการครบ 1ปี มี อสม.80 คนในการดำเนินกิจกรรมส ซึ่งการเปิดโรงเรียนนวัตรกรรม เป็นลำดับที่ 89 ของจังหวัดและโรงเรียน อสม.เป็นลำดับที่ 73 ของสถาบันการอบรม อสม.จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีการบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น