พาณิชย์ฯแจงราคาผลผลิต ลำไย/ข้าวดี-มะม่วงน่าห่วง

สำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯวานนี้ว่า สถานการณ์ผลิตปี 2559/60 ข้าวนาปรังความชื้นร้อยละ 15 ราคาตันละ 8,200-8,500 บาท ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ราคาตันละ 7,000-7,200 บาท หอมแดงสดคละกิโลกรัมละ 11-13 บาท แห้งคละกิโลกรัมละ 23-24 บาท มัดจุกคละกิโลกรัมละ 25-35 บาท กระเทียมสดคละกิโลกรัมละ 24-27 บาท แห้งคละกิโลกรัมละ 75-80 บาท มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 1.40-1.50 บาท ไม่มีการวัดเชื้อแป้งเกษตรกรชะลอการขุด


0…หอม-กระเทียม..ราคาทรงตัว
สำหรับลำไยนอกฤดู เอเอ.กิโลกรัมละ 25-30 บาท เอ.กิโลกรัมละ 25-30 บาทเช่นกันส่วนเกรดบี.กิโลกรัมละ 20-25 บาท เกรดซี.กิโลกรัมละ 15-20 บาท


0…ลำไยจะได้ราคาดีผลผลิตต้องคุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดู
ลำไยปีนี้มีผลผลิตมากเพราะลำไยใส่สารนอกฤดูกาลมาออกผลผลิตพร้อมลำไยในฤดูกาล ถ้าหากคุณภาพไม่ดี ราคาจะถูกกว่านี้ ผลผลิตที่มีปัญหาเรื่องตลาดต่างประเทศ เช่น ลิ้นจี่,มะม่วง ซึ่งราคามะม่วงสุกค่อนข้างจะต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื องจากปริมาณผลผลิตเริ่มมีมากขึ้น มีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ต้องกำกับดูแลพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งท างสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเพิ่มเติมว่ามะม่วงมหาชนกที่กาฬสินธิ ไม่มีผู้รับซื้อ ส่วนเชียงใหม่จะปลูกมากที่เชียงดาว


0…มะม่วงปลูกกันมาก ราคาเริ่มน่าห่วง..บางแหล่งปลูกไม่มีผู้รับซื้อ
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดแนะนำว่า ให้จัดทำข้อมูลส่งปะชารัฐสามัคคีในปีนี้ห้างสรรพสินค้าโมเดิ ร์นเทรด จะเข้ามาช่วยเรื่องกระจายผลผลิตในตลาด รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกดรรมจะมาเติม ในเรื่องการแปรรูปมะม่วง สำหรับลำไยราคาค่อนข้างเป็นที่พอใจของชาวสวน และข้าวก็จะมีโรงสีเข้ามาช่วยพยุงราคา ไม่ให้ตกต่ำเช่นปีที่ผ่านๆมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น